fb-ribbon

Įstatai

Lietuvių bendruomenės įstatai

2011 lapkričio 13d.

§1. Bendrosios nuostatos.

1.1. Bendruomenės pavadinimas lietuviškai yra Lietuvių bendruomenė, daniškai Litauisk forening.
1.2.Bendruomenė yra atvira, nepolitinė, labdaringa (galioja nuo 2014-01-11) ir pelno nesiekianti organizacija.     Bendruomenės būstinė yra Vejles savivaldybėje.
1.3.Bendruomenės įkūrimo data laikoma 2011-11-13.
1.4.Renginių metu bendruomenė neatsako už nepilnamečių priežiūrą.

§2. Bendruomenės tikslai.

2.1. Suteikti Danijoje gyvenantiems lietuviams galimybę bendrauti gimtąja lietuvių kalba.
2.2. Puoselėti lietuviškus papročius, bei tęsti gyvąją švenčių tradiciją.
2.3. Įkurti ir puoselėti lietuvišką savaitgalinę mokyklą.
2.4. Per muzikinį, estetinį bei kultūrinį ugdymą, suteikti visiems norintiems galimybę arčiau susipažinti su lietuvių kultūros paveldu.
2.5. Bendradarbiauti su kitomis organizacijomis informavimo, kultūros, sporto ir švietimo srityse.
2.5. Bendruomenės veikla vykdoma savanoriško darbo pagrindais.

§3. Narystė bendruomenėje.

3.1. Bendruomenės nariais gali būti visi lietuviai gyvenantys Danijoje, taip pat kitų tautybių žmonės, besidomintys lietuviškais papročiais, kalba bei kultūra.
3.2. Bendruomenės nariu gali tapti kiekvienas fizinis asmuo, kuris yra susipažinęs su bendruomenės įstatais, pritaria bendruomenės tikslams, nori dalyvauti bendruomenės veikloje, yra užpildęs nario anketą ir sumokėjęs negrąžinamą ar kitaip nekompensuojamą bendruomenės visuotinio narių susirinkimo nustatytą nario mokestį. Vaikai iki 16 metų, norintys tapti bendruomenės nariais turi gauti tėvų sutikimą.
3.3. Bendruomenės nariui pasiūlius ir visuotiniam susirinkimui pritarus, asmenims už ypatingus nuopelnus gali būti suteikiamas bendruomenės garbės nario vardas, kuris atleidžia nuo nario mokesčio mokėjimo, suteikia patariamąjį balsą bendruomenės veikloje, tačiau neduoda teisės balsuoti visuotiniame narių susirinkime.
3.4. Narystės bendruomenėje netenkama savanoriškai jos atsisakius, už netinkamą elgesį bendruomenės visuotiniam narių susirinkimui nutarus arba mirties atveju.
3.5. Visi nariai privalo laikyti paslaptyje tuos duomenis, su kuriais jie susiduria savanoriško darbo bendruomenėje metu, ir kurie gali būti traktuojami, kaip asmeniniai arba konfidencialūs. Konfidencialumo pareiga išlieka ir pasitraukus iš bendruomenės.
3.6 Bendruomenės nariai, nedalyvaujantys visuotiniame narių susirinkime, apie savo nedalyvavimo priežastis nepranešę tarybai bei nebalsavę raštu pagal iš anksto dienotvarkėje numatytus klausimus, tampa neveikliais ir tuo pačiu praranda balsavimo teisę susirinkimo metu. Neveiklūs nariai gali pakeisti savo statusą pranešdami tarybai apie savo norą pratęsti narystę bendruomenėje bei laiku susimokėję kasmetinį nario mokestį (galioja nuo 2013-02-26).

 §4. Bendruomenės struktūra ir valdymas.

4.1. Bendruomenės veiklą reglamentuoja bendruomenės Įstatai ir organizacijoje susiklosčiusi praktika. Bendruomenės įstatai gali būti pakeisti tik visuotinio narių susirinkimo metu pritarus 2/3 dalyvaujančiųjų balsavimo teisę turinčių bendruomenės narių.
4.2. Bendruomenės aukščiausias valdymo organas yra visuotinis narių susirinkimas, kuris yra šaukiamas kiekvienais metais ne vėliau kaip sausio 13d.
4.3. Kvietimas i visuotinį narių susirinkimą turi būti paviešintas ne vėliau kaip prieš 20 kalendorinių dienų iki susirinkimo. Pasiūlymai bei klausimai turi būti pateikti Tarybai ne vėliau kaip prieš savaitę iki susirinkimo.
4.4. Balsavimo teisę ir vieną balsą turi visi susirinkime dalyvaujantys vyresni nei 18 metų(suaugę)bendruomenės nariai. Visuotiniame narių susirinkime balsuojama rankos pakėlimu. Balsuojama raštu, jeigu nors vienas susirinkime dalyvaujantis bendruomenės narys to pageidauja. Visuotiniame narių susirinkime nedalyvaujantys asmenys gali iš anksto balsuoti raštu, pagal dienotvarkėje surašytus klausimus.
4.5.Visuotinis susirinkimas laikomas įvykusiu, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 1/3 balsavimo teisę turinčių narių.
4.6. Sprendimai visuotinio susirinkimo metu priimami, jeigu juos palaiko daugiau nei pusei balsuojančiųjų.
4.7. Visuotinio susirinkimo metu turi būti rašomas protokolas, kuriame užfiksuojami priimti sprendimai.
4.8. Visuotinio narių susirinkimo dienotvarkė:
4.8.1. Sekretoriaus,susirinkimui pirmininkaujančio ir balsų skaičiuotojo išrinkimas.
4.8.2. Tarybos pirmininko metinė ataskaita.
4.8.3. Iždininko metinė ataskaita ir revizoriaus komentarai.
4.8.4. Tarybos pirmininko, jo pavaduotojo, bendruomenės iždininko bei kitų tarybos narių rinkimai.
4.8.5. Revizoriaus rinkimai.
4.8.6. Kitų metų nario mokesčio nustatymas.
4.8.7. Pasiūlymų, klausimų, buvusių renginių aptarimas.
4.8.8. Ateinančių metų renginių kalendoriaus sudarymas.
4.9. Neeilinis visuotinis narių susirinkimas šaukiamas, kai to reikalauja Tarybos narių dauguma arba ¼ balsavimo teisę turinčių bendruomenės narių grupė. Neeilinis visuotinis narių susirinkimas turi būti sušauktas ne vėliau, kaip po 20 kalendorių dienų po raštiško reikalavimo pateikimo.
4.10. Visuotinio narių susirinkimo išrinkta Taryba, kartu su iždininku bei kitais už bendruomenės veiklą atsakingais nariais sudaro Apvalųjį stalą, kuris yra atsakingas už bendruomenės veiklos bei iždo tęstinumą, archyvo priežiūrą bei bendruomenės veiklos administravimą.
4.11. Bendruomenės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
4.12. Bendruomenės lėšos yra laikomos banke ir bendruomenės kasoje.
4.13. Bendruomenės nariai ir Taryba neatsako asmeniškai už finansinius įsipareigojimus priimtus bendruomenės vardu. Už tai yra atsakinga pati bendruomenė. Bendruomenės nariai neturi teisės i bendruomenės lėšas ar kitokio pobūdžio pajamas.
4.14. Iždininkas pagal Tarybos nutarimus tvarko bendruomenės finansinius reikalus, turi teisę priimti įmokas grynais, bei atlikinėti bankines operacijas.
4.15. Revizorius kiekvienais metais kontroliuoja bendruomenės tarybos vykdomą finansinę veiklą. Revizorius negali būti tarybos nariu.

4.16. Bendruomenės lėšas sudaro nario mokestis, fizinių ar juridinių asmenų dotacijos, valstybės parama, taip pat įplaukos, gautos iš bendrijos renginių: labdaros renginių, koncertų, parodų, knygų ir plakatų leidybos ir pan. (galioja nuo 2015-01-10).

§5. Bendruomenės panaikinimas.

5.1. Bendruomenę gali panaikinti tik visuotinis narių susirinkimas, jei tam pritaria 2/3 jame dalyvaujančiųbalsavimo teisę turinčių bendruomenės narių.
5.2. Bendruomenės turtas po panaikinimo nepriklauso bendruomenės nariams, bet turi būti perduotas kitai kultūrinei organizacijai visuotinio narių susirinkimo sprendimu.
Šie įstatai įsigalioja vietoj priimtųjų steigiamajame susirinkime 2011 – 11 -13 (Vejlevej 2, Jelling).
Pasirašo
Susirinkimo pirmininkas
Tarybos nariai